הגבלת חשבון בנק

חוק שיקים ללא כיסוי מאפשר לבנק בו נמשכו עשרה שיקים (או יותר) במהלך תקופה של שנים עשר חודשים להגביל את חשבון הבנק למשך שנה במידה ולא היה להם כיסוי.

חשבון שכזה, יסווג כ"חשבון מוגבל" ולא תתאפשר עוד משיכת שיקים ממנו לכל אורך תקופת ההגבלה.

התראה על הגבלת חשבון

לאחר שחזרו חמישה שיקים מסיבה "אין כיסוי מספיק" ישלח הבנק התראה לבעל החשבון. התראה תשלח גם למיופה כוח או למורשה חתימה באותו חשבון.

הודעה על הגבלת חשבון בנק

היה וסורבו עשרה שיקים מפני שלא הייתה יתרה מספקת בחשבון, ישלח הבנק הודעה על ההגבלה וזאת לא יאוחר מחמישה ימי עסקים אחרי היום שבו סורב השיק האחרון שגרם להגבלה.

לאחר הגבלת חשבון לא יתאפשרו הפעולות הבאות:

  • משיכת שיקים נוספים מהחשבון שהוגבל.
  • לא יכובדו שיקים שנמשכו מהחשבון שהוגבל במהלך כל תקופת ההגבלה.
  • פתיחת חשבון חדש שנמשכים ממנו שיקים.
  • המשך עבודה עם החשבון המוגבל, למעט משיכת שיקים.
  • התמנות כמיופה כוח בחשבון חדש שנמשכים בו שיקים.

 הפעולות הבאות כן יתאפשרו:

  • משיכת שיקים מחשבון אחר, שלא הוגבל (אשר היה קיים בטרם הגבלת החשבון).
  • פתיחת חשבון רגיל, שלא נמשכים ממנו שיקים (בתנאי שאין מניעה לפתוח חשבון, מסיבות אחרות).

הגבלה בנסיבות מחמירות

על פי החוק אדם יוכרז כלקוח מוגבל בנסיבות מחמירות אם במהלך תקופת ההגבלה על חשבון הבנק שלו, הוגבל חשבון נוסף שלו.

או

מי שהוכרז חשבונו מוגבל, והוגבל שנית (באותו חשבון, או בחשבון אחר) תוך שלוש שנים מיום סיום תקופת ההגבלה הראשונה שלו.

תקופת ההגבלה בנסיבות מחמירות הינה שנתיים.

הגבלה בנסיבות מחמירות תביא אוטומטית להגבלת כל חשבונות השיקים של הלקוח.

החשבונות אשר יוגבלו במקרה זה הינם כל החשבונות אשר על שמו של הלקוח גם אם הם משותפים לו ולאדם אחר, כולל חשבונות בהם הוא מיופה כוח.

מידע על חשבונות מוגבלים

המידע אודות חשבונות מוגבלים הינו פתוח לציבור. באתר בנק ישראל ניתן לבצע בדיקה האם חשבון מסויים הינו מוגבל או מוגבל בנסיבות מחמירות.

כיצד ניתן להסיר הגבלה על חשבון בנק?

חוק שיקים ללא כיסוי מאפשר הגשת ערעור על ההחלטה להטיל הגבלה על חשבון בנק.

מהות הבקשה היא להביא לגריעת אחד או יותר מהשיקים שסורבו ובכך להראות כי ההגבלה הוטלה שלא לצורך או שלא כדין.

סעיף 10 (א) מונה רשימה של עילות ביטול ההגבלה. די בהוכחת אחת מהעילות על מנת להביא לביטול ההגבלה.

הערעור יוגש אל בית משפט השלום.

יש לפרט בבקשה את כל העובדות והטענות עליהם מבקשים להתבסס ולצרף כל מסמך אשר יש בו כדי להוכיח את הטענה.

כמו כן יש לצרף תצהיר מפורט וכן מסמכים רלוונטיים נוספים המפורטים בתקנות.

יש להגיש את הבקשה בפרק הזמן שנקבע בתקנות.