איך מחשבים מס שבח לינארי?

מס שבח לינארי הוא מס המוטל על רווח ממכירת נכס מקרקעין בישראל. חישוב מס השבח הלינארי נועד לקבוע את סכום המס שיש לשלם בעת מכירת נכס, תוך התחשבות בתקופת ההחזקה של הנכס ובשיעור עליית ערכו לאורך השנים.

כדי לחשב את מס השבח הלינארי, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. קביעת שווי הרכישה – שווי הרכישה הוא הסכום ששולם עבור הנכס בעת רכישתו, בתוספת הוצאות נלוות כגון דמי תיווך, מס רכישה ושכר טרחת עורך דין. יש לתאם את שווי הרכישה למדד המחירים לצרכן.

2. קביעת שווי המכירה – שווי המכירה הוא הסכום שהתקבל ממכירת הנכס, בניכוי הוצאות נלוות כגון דמי תיווך ושכר טרחת עורך דין.

3. חישוב הרווח – הרווח הוא ההפרש בין שווי המכירה לשווי הרכישה המתואם.

4. קביעת תקופת ההחזקה – תקופת ההחזקה היא מספר השנים שחלפו ממועד רכישת הנכס ועד למועד מכירתו. יש לעגל את התקופה כלפי מטה לשנה השלמה הקרובה.

5. חישוב הרווח הלינארי – הרווח הלינארי מחושב על ידי חלוקת הרווח הכולל במספר שנות ההחזקה.

6. קביעת שיעור המס – שיעור מס השבח הלינארי נקבע על פי מספר שנות ההחזקה של הנכס. ככל שתקופת ההחזקה ארוכה יותר, שיעור המס יורד. שיעורי המס הם:

   – עד 4 שנים – 25%

   – מעל 4 שנים ועד 8 שנים – 20%

   – מעל 8 שנים – 15%

7. חישוב מס השבח הלינארי – חישוב מס שבח הלינארי מחושב על ידי הכפלת הרווח הלינארי בשיעור המס המתאים לתקופת ההחזקה.

חישוב מס שבח

חשוב לציין שקיימים מספר פטורים והקלות במס שבח לינארי

כגון פטור לדירת מגורים יחידה, פטור לקשיש ופטור לנכה. כמו כן, ניתן לקזז הפסדים ממכירת נכסים אחרים כנגד הרווח.

לסיכום

חישוב מס שבח לינארי מבוסס על קביעת שווי הרכישה והמכירה, חישוב הרווח, קביעת תקופת ההחזקה וחישוב הרווח הלינארי. שיעור המס נקבע על פי תקופת ההחזקה, וניתן לקבל פטורים והקלות במקרים מסוימים. חשוב להיעזר בשירותי יועץ מס מקצועי כדי להבטיח חישוב מדויק של מס השבח הלינארי ולמקסם את ההטבות האפשריות.